Universal Robots

Go to Main Text

HOME

Universal Robots

E 시리즈

좌/우로 스크롤 하세요
prd1_icon1.png UR3e UR5e UR10e UR16e UR20 UR30
prd1_icon2.png반경 500 mm / 19.7 ins 850 mm / 33.5 ins 1300 mm / 51.2 ins 900 mm / 35.4 ins 1750 mm / 68.9 ins 1300 mm / 51.18 ins
prd1_icon3.png반복정밀도 ± 0.03 mm ± 0.03 mm ± 0.05 mm ± 0.05 mm ±0.05 mm ±0.1 mm
prd1_icon4.png페이로드 3 kg / 6.6 lbs 5 kg / 11 lbs 12.5 kg / 27.55 lbs 16 kg / 35.3 lbs 20 kg / 44.1 lbs 30 kg / 66.13 lbs
prd1_icon5.png설치면적 Ø 128 mm Ø 149 mm Ø 190 mm Ø 190 mm Ø 245 mm Ø 245 mm
prd1_icon6.png중량 11.2 kg / 24.7 lbs 20.6 kg / 45.4 lbs 33.5 kg / 73.9 lbs 33.1 kg / 73 lbs 64 kg / 141.1lbs 63.5 kg / 139.9 lbs
좌/우로 스크롤 하세요
prd1_icon1.png UR3e UR5e UR10e UR16e UR20 UR30
prd1_icon2.png반경 500 mm / 19.7 ins 850 mm / 33.5 ins 1300 mm / 51.2 ins 900 mm / 35.4 ins 1750 mm / 68.9 ins 1300 mm / 51.18 ins
prd1_icon3.png반복정밀도 ± 0.03 mm ± 0.03 mm ± 0.05 mm ± 0.05 mm ±0.05 mm ±0.1 mm
prd1_icon4.png페이로드 3 kg / 6.6 lbs 5 kg / 11 lbs 12.5 kg / 27.55 lbs 16 kg / 35.3 lbs 20 kg / 44.1 lbs 30 kg / 66.13 lbs
prd1_icon5.png설치면적 Ø 128 mm Ø 149 mm Ø 190 mm Ø 190 mm Ø 245 mm Ø 245 mm
prd1_icon6.png중량 11.2 kg / 24.7 lbs 20.6 kg / 45.4 lbs 33.5 kg / 73.9 lbs 33.1 kg / 73 lbs 64 kg / 141.1lbs 63.5 kg / 139.9 lbs
좌/우로 스크롤 하세요
prd1_icon1.png UR3e UR5e UR10e UR16e UR20 UR30
prd1_icon2.png반경 500 mm / 19.7 ins 850 mm / 33.5 ins 1300 mm / 51.2 ins 900 mm / 35.4 ins 1750 mm / 68.9 ins 1300 mm / 51.18 ins
prd1_icon3.png반복정밀도 ± 0.03 mm ± 0.03 mm ± 0.05 mm ± 0.05 mm ±0.05 mm ±0.1 mm
prd1_icon4.png페이로드 3 kg / 6.6 lbs 5 kg / 11 lbs 12.5 kg / 27.55 lbs 16 kg / 35.3 lbs 20 kg / 44.1 lbs 30 kg / 66.13 lbs
prd1_icon5.png설치면적 Ø 128 mm Ø 149 mm Ø 190 mm Ø 190 mm Ø 245 mm Ø 245 mm
prd1_icon6.png중량 11.2 kg / 24.7 lbs 20.6 kg / 45.4 lbs 33.5 kg / 73.9 lbs 33.1 kg / 73 lbs 64 kg / 141.1lbs 63.5 kg / 139.9 lbs
좌/우로 스크롤 하세요
prd1_icon1.png UR3e UR5e UR10e UR16e UR20 UR30
prd1_icon2.png반경 500 mm / 19.7 ins 850 mm / 33.5 ins 1300 mm / 51.2 ins 900 mm / 35.4 ins 1750 mm / 68.9 ins 1300 mm / 51.18 ins
prd1_icon3.png반복정밀도 ± 0.03 mm ± 0.03 mm ± 0.05 mm ± 0.05 mm ±0.05 mm ±0.1 mm
prd1_icon4.png페이로드 3 kg / 6.6 lbs 5 kg / 11 lbs 12.5 kg / 27.55 lbs 16 kg / 35.3 lbs 20 kg / 44.1 lbs 30 kg / 66.13 lbs
prd1_icon5.png설치면적 Ø 128 mm Ø 149 mm Ø 190 mm Ø 190 mm Ø 245 mm Ø 245 mm
prd1_icon6.png중량 11.2 kg / 24.7 lbs 20.6 kg / 45.4 lbs 33.5 kg / 73.9 lbs 33.1 kg / 73 lbs 64 kg / 141.1lbs 63.5 kg / 139.9 lbs
좌/우로 스크롤 하세요
prd1_icon1.png UR3e UR5e UR10e UR16e UR20 UR30
prd1_icon2.png반경 500 mm / 19.7 ins 850 mm / 33.5 ins 1300 mm / 51.2 ins 900 mm / 35.4 ins 1750 mm / 68.9 ins 1300 mm / 51.18 ins
prd1_icon3.png반복정밀도 ± 0.03 mm ± 0.03 mm ± 0.05 mm ± 0.05 mm ±0.05 mm ±0.1 mm
prd1_icon4.png페이로드 3 kg / 6.6 lbs 5 kg / 11 lbs 12.5 kg / 27.55 lbs 16 kg / 35.3 lbs 20 kg / 44.1 lbs 30 kg / 66.13 lbs
prd1_icon5.png설치면적 Ø 128 mm Ø 149 mm Ø 190 mm Ø 190 mm Ø 245 mm Ø 245 mm
prd1_icon6.png중량 11.2 kg / 24.7 lbs 20.6 kg / 45.4 lbs 33.5 kg / 73.9 lbs 33.1 kg / 73 lbs 64 kg / 141.1lbs 63.5 kg / 139.9 lbs
좌/우로 스크롤 하세요
prd1_icon1.png UR3e UR5e UR10e UR16e UR20 UR30
prd1_icon2.png반경 500 mm / 19.7 ins 850 mm / 33.5 ins 1300 mm / 51.2 ins 900 mm / 35.4 ins 1750 mm / 68.9 ins 1300 mm / 51.18 ins
prd1_icon3.png반복정밀도 ± 0.03 mm ± 0.03 mm ± 0.05 mm ± 0.05 mm ±0.05 mm ±0.1 mm
prd1_icon4.png페이로드 3 kg / 6.6 lbs 5 kg / 11 lbs 12.5 kg / 27.55 lbs 16 kg / 35.3 lbs 20 kg / 44.1 lbs 30 kg / 66.13 lbs
prd1_icon5.png설치면적 Ø 128 mm Ø 149 mm Ø 190 mm Ø 190 mm Ø 245 mm Ø 245 mm
prd1_icon6.png중량 11.2 kg / 24.7 lbs 20.6 kg / 45.4 lbs 33.5 kg / 73.9 lbs 33.1 kg / 73 lbs 64 kg / 141.1lbs 63.5 kg / 139.9 lbs

무수히 많은 산업 분야에서 가치를 더하십시오

Universal Robots를 아는 만큼 생산은 변화합니다.

 • prd1_sicon1.png
  식품과 농업
 • prd1_sicon2.png
  가구 및 장비
 • prd1_sicon3.png
  전자기기 및 기술
 • prd1_sicon4.png
  금속 및 기계 가공
 • prd1_sicon5.png
  자동차 및 부품 공급 업체
 • prd1_sicon6.png
  플라스틱과 폴리머
 • prd1_sicon7.png
  제약 및 화학
 • prd1_sicon8.png
  과학 및 연구

적용 가능한 어플리케이션

 • prd1_sicon9.png
  조립
 • prd1_sicon10.png
  디스펜싱
 • prd1_sicon11.png
  마감
 • prd1_sicon12.png
  머신텐딩
 • prd1_sicon13.png
  자재 물류
 • prd1_sicon14.png
  자재 절삭
 • prd1_sicon15.png
  품질 검사
 • prd1_sicon16.png
  용접
 • prd1_sicon17.png
  기타

대표자. 김만구사업자등록번호. 503-86-13819

본사. 대구광역시 북구 3공단로 140-1전화. 053-553-0995팩스. 053-553-0996이메일. hrtsystem@naver.com

Copyright ⓒ 2021 HRTSystem Co.,Ltd. All Rights Reserved.